Anti-omkoopbeleid

Doel

Dit beleid geeft de verantwoordelijkheid aan van Elcometer Ltd. als rechtspersoon (inclusief alle Elcometer dochterondernemingen waar deze ook gevestigd mogen zijn) en alle Elcometer werknemers en haar dochters (hierna genoemd de Groep) voor het in acht nemen en naleven van het beleid van de Groep met betrekking to omkoping en corruptie.

 

Dit beleid geeft ook informatie en richting aan alle werknemers van de Groep om omkoping en corruptie te herkennen en er mee om te gaan.

 

Het beleid

Het is beleid van de groep om zaken te doen op een eerlijke en ethische manier. Een zero-tolerantie aanpak met betrekking tot omkoping en corruptie wordt door de Groep gevoerd en zij is vastbesloten om professioneel, eerlijk en met integriteit te handelen waar zij zaken doet. De Groep is vastbesloten om een effectief systeem te implementeren en te handhaven om omkoping tegen te gaan.

 

Wetgeving

De Bribery act 2010 is onderdeel van UK wetgeving sinds 1 juli 2011.

 

Omkoping is nu strafbaar voor zowel individuen (tot 10 jaar gevangenisstraf en ongelimiteerde boetes) als ook rechtspersonen (ongelimiteerde boetes). Het is nu ook een misdrijf voor rechtspersonen om omkoping niet te voorkomen.

 

Dit is geldig voor alle UK ondernemingen en iedere andere onderneming, waar ook geregistreerd, als het zaken doet in de UK of wordt geleid door personen met een relatie met de UK. Dit beleid is dus van toepassing op de buitenlandse dochters van Elcometer Ltd. als ook voor de UK onderneming.

 

Wat wordt behandeld in dit beleid?

Dit beleid is van toepassing op alle werknemers (permanent, tijdelijk contract of tijdelijk), consultants, zzp’ers, werknemers van een uitzendbureau dan wel ieder persoon die diensten biedt aan de Groep (hierna aan te duiden als werknemers)

 

Wat is omkoping?

Omkoping is een financieel of ander voordeel aangeboden of gegeven aan een persoon om een zakelijk, contractueel of persoonlijk gewin te behalen (voor de volledigheid en om twijfel te voorkomen, het afprijzen van producten valt hier niet onder).

 

Onder de Bribery Act 2010 is het een misdrijf om een ander om te kopen of om smeergeld te ontvangen. Geld hoeft niet betaald te zijn om in strijd met de Bribery Act 2010 te handelen – een persoon kan schuldig zijn aan een misdrijf als zij aanbiedt of belooft te betalen of vraagt of overeenkomt te ontvangen een financieel of ander voordeel.

 

Giften en gastvrijheid

De Groep zal geen giften of gastvrijheid verschaffen met de intentie om iemand over te halen incorrect te handelen of te beïnvloeden enige commerciële- of overheidvertegenwoordiger bij de uitoefening van zijn beroep. De Groep zal geen contributies doen aan enige politieke partij en geen liefdadigheid donaties schenken met als doel het behalen van enig zakelijk voordeel.

 

Dit beleid verbiedt niet het geven en ontvangen van promotionele giften van lage waarde en het aanbieden van normale en gebruikelijke gastvrijheid. Zoals weergegeven in het Elcometer Ltd werknemers handboek moeten aangeboden giften en ontspanning boven een bedrag van EURO 50,00 niet worden geaccepteerd zonder goedkeuring van een lid van de raad van bestuur.

 

Aangeboden en ontvangen giften en gastvrijheid moeten redelijk en verantwoordbaar zijn. De volgende punten zijn bedoeld als richtlijn in deze:

  • Giften of gastvrijheid worden niet aangeboden met de intentie van het beïnvloeden van derde partijen om te bemachtigen of behouden van zaken of zakelijk voordeel, of expliciet of impliciet in ruil voor gunsten of voordelen.
    • Het is geen gift in strijd met de wetgeving
    • Het wordt aangeboden namens de onderneming en niet namens het individu.
  • Het is geen contant geld of een contant geld equivalent (zoals cadeaubonnen of vouchers)
  • Het is geschikt gegeven de omstandigheden ( bijvoorbeeld, kleine giften tijdens de Kerst periode)
  • In achtnemend de reden van de gift, het is geschikt naar omstandigheden, waarde en wordt gegeven op het juiste tijdstip.
  • Het wordt openlijk aangeboden en niet in het geheim. 

Administratie

De Groep zal financiële administratie bijhouden en heeft afdoende interne controles welke kunnen aantonen de zakelijke redenen voor het doen van betalingen aan derde partijen.

 

Werknemers moeten er voor zorg dragen dat alle onkosten die gerelateerd zijn aan gastvrijheid, giften en onkosten met derde partijen worden ingediend in overeenstemming met het onkostenbeleid van iedere business en met uitdrukkelijke vermelding van de reden van uitgave.

 

Alle verslagen, facturen, memoranda en andere documenten gerelateerd aan de omgang met derde partijen zoals klanten, leveranciers en zakelijke contacten moeten accuraat en volledig worden opgemaakt en bijgehouden. Geen enkel verslag / factuur mag buiten de boeken worden gehouden om oneerlijke betalingen te vergemakkelijken of verbergen.

 

Verantwoordelijkheden van werknemers

Alle werknemers moeten er voor zorgen dat zij het anti-omkoopbeleid lezen, begrijpen en naleven.

 

Het voorkomen, detecteren en rapporteren van omkopen en andere vormen van corruptie zijn de verantwoordelijkheid van allen die werken voor de Groep of onder de controle van de Groep zijn. Alle werknemers zijn verplicht om activiteiten te vermijden die kunnen leiden tot, of suggestie wekken van, een schending van het anti-omkoopbeleid.

 

Iedere werknemer die in strijd met het anti-omkoopbeleid handelt zal te maken krijgen met disciplinaire acties, welke kunnen leiden tot ontslag voor grove nalatigheid. Elcometer reserveert zich het recht om contractuele verplichtingen eenzijdig op te zeggen als andere werknemers zich schuldig maken aan het niet naleven van het anti-omkoopbeleid.

 

Zorgen / verdenking kenbaar maken

Werknemers worden aangemoedigd om zo snel mogelijk met een lid van de raad van bestuur over ieder geval van of verdenking van misdrijf te spreken.

 

Geen enkele werknemer zal enig nadelige behandeling ondervinden als resultaat van het weigeren van smeergeld of als resultaat van het aankaarten van een geval van omkoping, zelfs als deze niet juist blijken te zijn. (Nadelige behandeling houdt in ontslag, disciplinaire acties, bedreigingen of ander nadelig gedrag in verband met het aankaarten van een geval van omkoping).

 

Toezicht houden

De raad van bestuur heeft de algehele verantwoordelijkheid om de effectiviteit van dit beleid te garanderen

 

Interne controle systemen en procedures zullen regelmatig worden getoetst om te waarborgen dat deze effectief zijn in het tegengaan van omkoping.

 

Alle werknemers zijn verantwoordelijke voor het succes van dit beleid en het moet er voor zorgen dat zij het gebruiken voor het aangeven van gevaarlijke situaties dan wel omkoping.